Näin pääset mukaan yhdistyksen toimintaan

mennessä | 29.12.2022 | Arkisto, Uncategorized, Yhdistysasiat

(this article is also in English, click or scroll down)

Suomen Permakulttuuriyhdistyksessä on tehty siirtyminen sosiokratiaan, eli itseohjautuvuus, avoimuus ja yhteinen tekeminen ovat nousseet pääosaan ja samalla perinteinen hallitus-tekee-ja-jäsenet-katselevat -malli siirtyy taka-alalle. Nyt tarvitaan vain vielä aktiivisia jäseniä, jotta uusi toimintatapa saadaan juurrutettua!

Yhdistyksen tarkoituksenahan on edistää ja tukea kestävää elämäntapaa ja kestävää yhteiskuntaa pohjautuen permakulttuurifilosofiaan ja -etiikkaan. Edistäminen ja tukeminen käytännössä on tällä hetkellä tiedottamista ja tiedon jakamista sekä permakulttuuritoimijoiden verkostoitumisen ja toiminnan tukemista eri tavoin.

Se voi olla paljon muutakin (yhdistyksen sääntöjen rajoissa tietenkin) tai paljon isompana kuin nyt. Kiinnostaako sinua vaikkapa permakulttuurikoulutuksen kehittäminen Suomessa? Tai tapahtumien järjestäminen? Paikallisryhmän perustaminen ja vetäminen? Avustushakemusten teko? Viestintä, sometus, uutiskirjeen teko? Permakulttuuriyhdistyksessä pääset tositoimiin ilman iänkaikkista byrokratiaa.

Aktivoidu näin

  • Liity Slackiin. Jokainen jäsen on kutsuttu sähköpostilla mukaan liityttyäsi yhdistykseen. Jos linkkiä ei löydy tai se ei enää toimi, laita meille viestiä info(at)permakulttuuri.fi.
  • Liity sinua kiinnostaviin kanaviin, joissa haluat mahdollisesti myös toimia!
  • Avaa keskustelu tai liity keskusteluun, kerro ideastasi, jaa ajatuksesi! Jos avasit keskustelun piiri-kanavalla (katso kanavien ja piirien erot ja yhtäläisyydet alta), kerro myös mahdollisesta halustasi liittyä piiriin! Samasta aiheesta kiinnostuneet liittyvät keskusteluun ja asia etenee (jos sinä edistät sitä ja jos on sen aika edetä). Ajatuksesta suunnitelmaan ja suunnitelmasta teoiksi siis!
  • Huom: Jos piiri tarvitsee paljon rahaa tai haluaa toimia tavalla, joka vaikuttaa yhdistyksen lailliseen asemaan tai sitoumuksiin, asia vaatii lisää työtä, mutta sekin selvinnee jos sille on tarvetta!

Yhdistyksen aktiivisena jäsenenä olet mukana edistämässä kestävää elämäntapaa, tutustut samanhenkisiin ihmisiin ja teet konkreettista työtä permakulttuurin puolesta Suomessa.

Kanavien ja sosiokraattisten piirien yhtäläisyydet ja erot

Tällä hetkellä kaikki sosiokraattiset piirit (eli itseohjautuvat tiimit tietyn teeman edistämiseksi) ovat Slack-kanavia, mutta kaikki kanavat eivät ole piirejä. Tällä hetkellä (08/21) piirejä on #communications, #LAND, #board (eli mission circle) sekä #general-circle. Jos kanava on sosiokraattinen piiri, se mainitaan kanavan otsikossa. Muut kanavat ovat vapaita keskusteluryhmiä.

Lisäksi: kaikki kanavien jäsenet eivät ole piirien jäseniä, mutta kaikki piirien jäsenet ovat kanavien jäseniä (ainakin pitäisi olla). #communications-kanavassa voi siis olla vaikka 20 jäsentä liittyneenä, mutta varsinaiseen piiriin kuuluu vaikka vain 5 henkeä. Jos haluat liittyä piiriin, kerro siitä kanavalle! Kukin piiri päättää itse jäsenistään. Piirit ovat kooltaan 2-7 henkeä.

Miksi lähteä piiriin?

Sosiokraattinen piiri päättää omista asioistaan itse. Läpinäkyvyys kaikkialle organisaatioon hoituu keskuspiirin (general circle) kautta, mutta normaaliin yhdistystoimintaan ei tarvita iänikuisia hallituksen kokouksia ja päätöksiä.

Jos viestintäpiiri päättää, että nyt järjestetään vaikkapa videokilpailu niin viestintäpiiri sellaisen järjestää, ilman byrokratiaa ja selvittelyjä. Piirissä pääset oikeasti tekemään asioita permakulttuurin eteen, yhdessä toisten kanssa.

Kanavaa muuten seuraamalla voit heitellä ideoita, seurata keskustelua ja ilman muuta auttaa piiriä heidän projekteissaan, mutta sinulla ei ole sananvaltaa päätöksiin eikä oikeutta toimia yhdistyksen nimissä niin kuin piireillä. Molemmanlainen osallistuminen on tärkeää!

Tällä hetkellä moni piiri on vielä liian pieni toimiakseen kunnolla, joten juuri nyt tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat sitoutua piirissä työskentelyyn ainakin joksikin aikaa. Ajatus ei ole kiskoa jäseniltä viimeisiäkin mehuja vapaaehtoistyöhön, vaan jakaa tärkeää työtä useammille käsipareille, jotta asiat saadaan liikkeelle ja kaikki aktiivit saavat yhdistyksessä toiminnasta enemmän kuin sille antavat.

Muut tavat toimia

Jos jostain syystä et halua liittyä Slackiin tai osallistua piirien toimintaan, mutta sinulla on ajatus, jolla haluat tukea yhdistyksen tarkoitusta, ota yhteyttä info(at)permakulttuuri.fi niin mietitään yhdessä. Esimerkiksi artikkelien kirjoittaminen permakulttuuri.fi -sivulle on tärkeä ja mielenkiintoinen työ, jota voi tehdä yksin ja piirien ulkopuolella.

Tule mukaan toimintaan! Parannetaan yhdessä maata jalkojemme alla!

Tekstin kirjoitti Lumia BeyondBuckthornsilta / viestintäpiirin aktiivi

**

Become an active member of the association!

The Finnish Permaculture Association is has made the transition to sociocracy, ie self-direction, openness and doing things together are becoming more and more important as the more traditional the-board-does-and-members-watch -model moves becomes less and less important. Now all that is still needed are more active members for the new way of working to really come to life.

The purpose of the association is to promote and support a sustainable lifestyle and a sustainable society based on the philosophy and ethics of permaculture. Promoting and supporting permaculture in practice is currently sharing information, as well as supporting the networking and other activities of permaculturalists in various ways.

It could be much more (within the rules of the association, of course) or much bigger than it is now. For example, are you interested in developing permaculture education in Finland? Or organizing events? Setting up and running a local group? Making grant applications? Communication, socia media, working on the newsletter? In the Permaculture Association, you can really make a difference without the age-old bureaucracy.

Do this to get involved

  • Join Slack. You have been invited by email after joining the association. If the link is not found or it no longer works, please send us a message at info(at)permakulttuuri.fi.
  • Read and join in channels that interest you.
  • Open or join a discussion, share your idea, share your thoughts! If you opened the conversation in a circle channel (see differences and similarities between channels and circles below), also let us know about your interest in joining the circle! Those interested in the same topic can then join the discussion and the matter will move forward (if you bring it forward and it is it’s time to go forward). From idea to plan and from plan to action!
  • Disclaimer: If you need a lot of money or something that affects the legal status or commitments of an association (such as doing business), it will require a little more work, but it will also work out if there is a need for it.

As an active member of the association, you are involved in promoting a sustainable lifestyle, getting to know like-minded people and doing concrete work for permaculture in Finland.

Similarities and differences between channels and sociocratic circles

Currently, all sociocratic circles (i.e., self-directed teams to promote a particular theme) are Slack channels, but not all channels are circles. Currently (08/21 circles are #communications, #LAND, #board (i.e. mission Circle) and #general-Circle.

If the channel is a sociocratic circle, it will be mentioned in the channel title. Other channels are free discussion groups. In addition: not all channel members are not members of the circles, but all members of the circles are members of the channels (at least they should be). The circles are 2-7 people in size.

Why get involved?

The sociocratic circle is self-managing. Transparency throughout the organization is handled through the general circle, but normal association activities and decisions do not need sanctioning by the board or the general circle.

Say, if the communications circle decides they want to run a video competition, for example, then the communications circle will organize it, without bureaucracy and explanations. In the circle, you really get to do things to promote and learn permaculture, together with others.

By just following the channel you can throw ideas, follow the discussion and, of course help the circle in their projects, but you do not have a say in decisions or the right to act on behalf of the association as the circles do. Both types of participation is important!

Currently, many circles are still too small to function properly, so right now we need people who are looking to commit to working in the circle for at least some time. The idea is not to rail the last juices from the members to volunteer, but to share the burden with more pairs of hands so that everyone in the association gets more out of the activity than they give it.

Other ways of working

If for some reason you do not want to join Slack or work in circles, but you have an idea that you would like to do to support the purpose of the association, please contact info(at)permakulttuuri.fi and we will think about it together! For example, writing articles on permakulttuuri.fi is an important and interesting job that can be done outside the circles.

Become an active member and work with us for the good of the Earth and its people!

This text was written by Lumia from Beyond Buckthorns, a comms circle active
This article was originally written in 12/20 and has been updated in 08/21.

04.12.2020 – 09:25