PermaPuheet innosti, opetti ja ilahdutti

mennessä | 13.07.2021 | Arkisto, Permapuheet, Uncategorized

(scroll down for English)

Koronarajoitusten jatkuessa alkuvuonna 2021 yhdistyksen viestintäpiiri ideoi PermaPuheet, eli sarjan verkkoluentoja ja -keskusteluja, joihin oli helppo ja mukava osallistua kotoa käsin. Luentoja pidettiin helmikuun lopusta alkaen aina torstaisin ensin kuuden sarja ja perään vielä toiset kuusi, joten koko keväälle ohjelmaa. Itse osallistuin kaikkiin kahteentoista luentoon ja täytyy sanoa, että monipuoliset aiheet ja luennot olivat todella inspiroivia, plus niistä oppi vaikka mitä!

Ensimmäinen kierros perusteista LAND-keskuksiin

Sarja alkoi Lotta Laaksosen Permakultturin perusteet -luennolla, jonka sain juontaa. Meitä kaikkia jännitti vähän tekniikka ja muutenkin, mutta ilta meni tosi hyvin ja permakulttuurista kiinnostuneet saivat oivallisen infopläjäyksen.

Toinen luento oli Andreas Jonssonin Sosiocracy & Permaculture, joka oli interaktiivinen sessio sosiokratian perusteista ja sen käyttämisestä permakulttuurin kontekstissa. Kun luentosarjaa suunniteltiin, meille oli tärkeää, että aihealueskaala on laaja ja mukana on myös paljon sosiaalisen permakulttuurin aihealueita – sosiokratia erinomaisena esimerkkinä.

Todella suosittu luento oli Annevi Sjöbergin luento Perennial vegetables, jossa Annevi esitteli monivuotisia vihanneksia, jotka kasvavat pohjoisessa ilmastossa, sekä niiden monipuolista käyttöä ruuaksi. Luentoa oli kuuntelemassa noin 50 kiinnostunutta ja keskustelu oli myös vilkasta.

Oma suosikkini, sarjan neljäs luento oli Looby MacNamaran People & Permaculture, jossa käytiin interaktiivisesti läpi hänen koko Design Web -suunnitteluprosessinsa suunnittelemalla pieni sosiaalinen, henkilökohtainen projekti. Mahtavaa!

Viides luento oli Anton Nordqvistin Metsäpuutarha-luento, joka oli todella suosittu! Illan aikana kysymysvirta ei ollut lainkaan katketa, ja tallennevideota katsottiin lähes 1000 kertaa luennon jälkeen. Tästä luennosta on moni saanut inspiraatiota omaan puutarhaansa!

Ensimmäisen sarjan lopetti Catherine Dolleries LAND-keskusten toiminnan ja aloittamisprosessin esittelyllä. Kansainvälisellä luennolla oli kuuntelemassa mukana myös muita pohjoismaisia LAND-asioista kiinnostuneita. Tämä luento oli ainoa, joka viivästyi teknisten ongelmien takia, mutta lopulta nekin saatiin selvitettyä.

PermaPuheet jatkuvat alkukesään

Koska sarja oli ollut suosittu ja paljon mielenkiintoisia aiheita vielä käsittelemättä, PermaPuheet jatkuivat kakkoskierrokselle. Viestintäpiirissä pidettiin pieni väliaikakatsaus ja tehtiin muutoksia prosessiin – esimerkiksi jätettiin pois kokonaan mahdollisuus maksaa vain yhdestä luennosta, sillä sen hallinnollinen työmäärä ei ollut missään suhteessa sen hyötyihin. PermaPuheet Extended oli täten siis vain yhdistyksen jäsenille.

Toinen kierros aloitettiin Tennesseestä, USAsta käsin, kun fermentoinnin ykkösnimi Sandor Katz puhui innostavasti aiheesta The Art of Fermentation. Meidän taloudessa ainakin käynnistyi hapankaalin, kimchin ja kombuchan teko uudelleen heti seuraavana päivänä! Tämä luento on vielä katsottavissa YouTubessa.

Kahdella seuraavalla luennolla käsiteltiin Mehiläisempää mehiläishoitoa, josta Erkki Pöytäniemi kertoi. Ensimmäinen luento käsitteli mehiläistä hyvin mielenkiintoisesti: luonnollisena permakulttuuritoimijana. Toisella luennolla puhuttiin mehiläisten”hoidosta” eli niiden tarhaamisesta mehiläisystävällisesti.

Myös seuraava luento, Emma Ojasen Kotitarvekanalan suunnittelu oli aivan täynnä infoa! Maatiaiskanojen ja muidenkin kotitarvekanalan asukkaiden elämään oli mukava tutustua, plus kaikki turvallisuuteen ja byrokratiaan liittyvät asiat tulivat myös hyvin selville.

Kolmanneksi viimeisen luennon sain pitää itse lempiaiheestani Siemenet talteen. Omasta mielestäni luento meni tosi mukavasti ja aivan aloittelevakin siemenharrastaja sai varmasti aiheesta kiinni! Toivonkin, että moni innostui ottamaan siemeniä talteen nyt kun siemenkausi on päällä.

Joshua Finchin No dig gardening oli todella mielenkiintoinen ja siitä sai paljon muutakin tietoa kuin pelkkiä no dig -vinkkejä. Luento oli aivan permakulttuurin ytimessä ja antoi varmasti monelle uutta ajateltavaa.

Sarjan päätti Dominik Jaisin Permaculture design by example, jossa hän kävi läpi kaksi kiinnostavaa permakulttuurisuunnitelmaa ja opasti kuulijoita näin läpi erilaisten permakulttuurisuunnittelun vaiheiden ja esitteli erilaisia työkaluja, joita suunnittelussa voi käyttää.

Tykkäsitkö tästä? Tule mukaan tekemään!

Kahdentoista viikon jälkeen PermaPuheet olivat siis ohi, työryhmä aika poikki mutta onnellinen! Saimme PermaPuheiden avulla paljon uusia jäseniä ja toivomus on tietysti kova, että liittyneet jäsenet innostuvat toimimaan yhdistyksessä aktiivisesti – aiheita kyllä riittää, että vaikka lisääkin luentoja järjestettäisiin..? Tervetuloa mukaan tekemään!

Joka tapauksessa valtava kiitos kaikille luennoitsijoille, juontajille ja taustajoukoille!

Kirjoitti: Lumia, viestintäpiiri / Beyond Buckthorns

**

PermaPuheet inspired, taught and delighted

As the corona restrictions continued in early 2021, the association’s communications circle came up with the idea for PermaPuheet, a series of online lectures and discussions that were easy and comfortable to attend from home. Lectures were on Thursdays from February onwards, first with a series of six lectures and then another six, so the whole spring was full of interesting permaculture events. Personally, I attended all twelve lectures and I have to say that the varied topics and lectures were really inspiring, plus I  learned so much!

Starting with the basics

The series began with a lecture by Lotta Laaksonen on the Basics of Permaculture, which I hosted. We were all a little nervous about the technology and all, but the evening went really well and everyone interested in permaculture got a great info splash.

The second lecture was Andreas Jonsson’s Sociocracy & Permaculture, which was an interactive session on the foundations of sociocracy and its use in the context of permaculture. When the lecture series was planned, it was important to us that the range of topics is wide and that there are also many topics in social permaculture – sociocracy as an excellent example.

A really popular lecture was Annevi Sjöberg’s lecture on Perennial vegetables, in which Annevi introduced perennial vegetables that grow in northern climates and their versatile use as food. There were about 50 interested people listening to the lecture and the discussion was also lively.

My personal favorite, the fourth lecture in the series, was Looby MacNamara’s People & Permaculture, which went through her entire Design Web design process interactively, designing a small social, personal project. Great!

The fifth lecture was Anton Nordqvist’s Forest Garden lecture, which was really popular! During the evening, the flow of questions was not interrupted at all, and the recording video was watched nearly 1,000 times after the lecture. Many people have been inspired by this lecture for their own garden!

The first series ended with a presentation of the Catherine Dolleries LAND Centers and the start-up process. The international lecture was also attended by other Nordic people interested in LAND centres. This lecture was the only one that was delayed due to technical problems, but eventually they too were resolved.

PermaPuheet Extended

As the series had been popular and a lot of interesting topics have yet to be addressed, PermaPuheet continued for the second round. A small interim review was made in the communications circle and changes were made to the process – for example, the possibility of paying for only one lecture was completely ruled out, as its administrative workload was in no way in line with its benefits. PermaPuheet Extended was thus only for members of the association.

The second round began in Tennessee, USA, when the number one fermenting specialist, Sandor Katz, spoke inspiringly about The Art of Fermentation. In our home, at least, the making of sauerkraut, kimchi and kombucha resumed the very next day! This lecture is still available to watch on YouTube.

The next two lectures dealt with Natural beekeeping, which Erkki Pöytäniemi spoke about. The first lecture dealt with bees in a very interesting way: as a natural permaculture actor. The second lecture talked about the “care” of bees, ie their rearing in a bee-friendly way.

The next lecture, the design of Emma Ojanen’s Chicken at Home, was also full of information! It was nice to learn about the tips and tricks of keeping chicken, plus all the issues related to security and bureaucracy also became very clear.

Thirdly, the last lecture I got to speak about my favourite topic, seed saving. I thought that the lecture went really well and even a novice seed enthusiast was definitely able to catch on! So I hope many people were excited to save the seeds now that the seed season is on.

Joshua Finch’s No dig gardening was really interesting and we got a lot more information than just no dig tips. The lecture was right at the heart of permaculture and certainly gave everyone many new things to think about.

The series ended with Dominik Jais’ lecture Permaculture design by example, where he went through two interesting permaculture designs and thus guided the listeners through the different stages of permaculture planning as well as  introduced different tools that can be used in the design.

Did you like this? Join the action!

So after twelve weeks, PermaPuheet was over, the team was pretty tired but happy! We got a lot of new members with the help of PermaPuheet series and of course we are very much hoping that the new members will get excited to be active in the association – there are enough topics to organize even more lectures ..? Welcome to join the action! Many hands make work lighter.

Anyway, a huge thank you to all the lecturers, hosts and helpers!

Text by: Lumia, comms circle / Beyond Buckthorns

13.07.2021 – 14:06